Regulamin serwisu

 
 

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu WestRealEstate.pl

§1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem https://westrealestate.pl/ (zwany dalej: Serwisem/Wykonawcą).
 2. Dane kontaktowe Wykonawcy, umożliwiające Klientowi kontakt:
  numer telefonu: +48 536 500 309
  adres poczty elektronicznej: sekretariat@westrealestate.pl
 3. Wykonawca prowadzi firmę specjalizującą się w nabywaniu przedsiębiorstw i nieruchomości. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branży innowacyjnej gospodarki odpadami, branży budowlanej a także pośrednictwo personalne w sektorze budowlanym oraz inwestycje w aktywa trwałe. Ceny za poszczególne usługi Wykonawcy ustalane są każdorazowo indywidualnie.
 4. Wykonawca ma prawo odmówienia wykonania usługi na zamówienie Klienta, przede wszystkim ze względu na niedogodny termin realizacji, nieodpowiednią cenę transakcji, wynagrodzenie nieadekwatne do ilości pracy, zakres zamówienia wykraczający poza specjalizację Wykonawcy lub inne, dowolne czynniki, wskazane przez Wykonawcę.
 5. Serwis WestRealEstate.pl jest prowadzony przez Wykonawcę wyłącznie w celu informacyjno-kontaktowym.
 6. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Serwisu i Wykonawcy mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Wykonawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 7. Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683); dalej jako PrKonsum;
  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
 8. W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższych.

§2 Charakter usług świadczonych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca prowadzi firmę specjalizującą się w nabywaniu przedsiębiorstw i nieruchomości. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branży innowacyjnej gospodarki odpadami, branży budowlanej a także pośrednictwo personalne w sektorze budowlanym oraz inwestycje w aktywa trwałe. Ceny za poszczególne usługi Wykonawcy ustalane są każdorazowo indywidualnie.

 
§3 Płatność

 1. Wykonawca przewiduje możliwość płatności za wykonane usługi w następujący sposób: przelew na konto bankowe, płatność w gotówce.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy (w przypadku płatności przelewem na konto) albo otrzymania wynagrodzenia w gotówce.
 3. Wszelkie detale dotyczące płatności, w tym harmonogramu, są ustalane każdorazowo indywidualnie, w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych klientów Wykonawcy opisuje Polityka Prywatności.
 3. Wykonawca zachowuje swoje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.