Model biznesowy

 
 

WEST REAL ESTATE SA – MODEL BIZNESOWY

Model biznesowy zakłada dywersyfikację ryzyka prowadzonej działalności poprzez inwestycję w segmencie rynku nieruchomości niezwiązanych ze sobą branż oraz przekazywanie działalności operacyjnej spółkom zależnym.
Spółka West Real Estate jest ukierunkowana głównie na następujące branże:

  • branża innowacyjnej gospodarki odpadami,
  • branża budowlana,
  • branża pośrednictwo personalne.
01.      Poszukiwanie nieruchomości w celach inwestycyjnych

Zgodnie z opracowaną strategią rozwoju, działalność West Real Estate S.A. koncentruje się na segmencie energetycznym, hotelarskim oraz segmencie innowacyjnej gospodarki odpadami.

02.      Analiza opłacalności inwestycji

Nieruchomości, które stanowią przedmiot inwestycji, są uprzednio weryfikowane przez Spółkę pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej, zgodnie z wewnętrznie przyjętymi modelami oceny opłacalności. W wyniku przeprowadzonej penetracji rynku, zdefiniowane zostają potencjalne cele inwestycyjne, spośród których Zarząd dokonuje wyboru przedmiotów transakcji – nieruchomości cechujących się najwyższymi wskaźnikami opłacalności inwestycji w danej kategorii.

03.      Nabycie nieruchomości do majątku Spółki

Identyfikacja nieruchomości odpowiadającej zdefiniowanym kryteriom, będących wynikiem analizy opłacalności inwestycji, implikuje podjęcie decyzji o jej nabyciu do majątku Spółki. W strategii finansowania, Spółka posługuje się wewnętrznie opracowanymi modelami, uwzględniającymi restrykcyjne podejście do ponoszonych wydatków, zakładającymi wykorzystanie zdywersyfikowanych źródeł kapitału, takimi jak środki własne oraz kredyty bankowe, czy też określenie przedmiotu inwestycji jako jeden z celów emisyjnych w związku z emisją kolejnej serii akcji na rynku kapitałowym.

04.      Przystosowanie nieruchomości do trwałego użytkowania

Ten etap obejmuje ogół prac dostosowujących daną nieruchomość do użytkowania i czerpania dochodów z tytułu jej funkcjonowania. Zakres wymaganych czynności będzie zróżnicowany w zależności od typu nabywanej nieruchomości oraz fizycznego jej zużycia (w przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym).

05.      Przekazanie zarządzania nieruchomościami spółkom zależnym

Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym zarządzanie nieruchomościami jest przekazywane przede wszystkim spółkom zależnym, co pozwala na oddzielenie ryzyka operacyjnego od finansowego, związanego z bieżącą działalnością Spółki.