Walne zgromadzenie

 
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 07 lipca  2023 r.

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 07 lipca 2023 r., na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

07_07_2023_WRE – projekty uchwał ZWZ

07_07_2023_WRE – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

WRE – Wzór pełnomocnictwa

07_07_2023_WRE – Informacja o ogólnej liczbie głosów

07_07_2023_WRE – projekty uchwał ZWZ_formularz do głosowania przez pełnomocnika

Ogłoszenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lipca 2021r.

Zarząd Spółki West Real Estate SA (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate SA (dalej: „WZ”), które odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/9.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu WZ, projekty uchwał na WZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na WZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu

Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021r.

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że ze względu na brak zgłoszenia się akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, o zwołaniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 13 z dnia 04.06.2021 w wymaganym terminie, Zarząd Spółki w trosce o zachowanie w sposób prawidłowy procedur związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także mając na względzie znaczenie treści uchwał zaproponowanych w porządku obrad dla przyszłego rozwoju Spółki, podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.07.2021 r. Zarząd Spółki informuje przy tym, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13 z dnia 04.06.2021. r. nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem jedynie uwzględnienia nowej daty odbycia Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 30.06.2021 roku i jednocześnie, działając na podstawie art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23.07.2021 roku na godzinę 12.00, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarzadu

Ogłoszenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2021r.

Zarząd Spółki West Real Estate SA (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate SA (dalej: „WZ”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/9.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu WZ, projekty uchwał na WZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na WZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu

Ogłoszenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2021r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Śląskich 1/1.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Henryk Karcz – Prezes Zarządu

Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 stycznia 2021r.

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 21 stycznia 2021 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.

Ogłoszenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 stycznia 2021r.

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska, we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 grudnia 2020r.

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, niniejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 grudnia 2020 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.

Ogłoszenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 grudnia 2020r.

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03 grudnia 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska, we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Ogłoszenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2020r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 11:00.

Ogłoszenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lipca 2019r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2019r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, niniejszym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. we Wrocławiu. Przyczyną odwołania jest brak rejestracji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jakichkolwiek akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w innym terminie.

Ogłoszenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2019r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2018r.

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dnia 30 maja 2018r.

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 maja 2018r.

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zwołanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 kwietnia 2018r.

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2018r.

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekt uchwał, pełnomocnictwo i instrukcja

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2018r.

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekt uchwał, pełnomocnictwo i instrukcja

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2018r.

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekt uchwał, pełnomocnictwo i instrukcja

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017r.

Zarząd Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej dr Wisławy Boć -Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017r.

Zarząd spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2016 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2016, na dzień 28 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00. Powodem zmiany jest niezarejestrowanie wyżej wymienionego zdarzenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w regulaminowym terminie.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2017r.

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu o godzinie 14:00. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do raportu. Jednocześnie Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje o wyniklym z przyczyn technicznych incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportem ESPI informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 listopada 2015r.

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.Przyczyną nieodbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest fakt, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2015 r. nie zarejestrował się żaden akcjonariusz Emitenta. 

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt. 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2015r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54 – 618 przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2015r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54 – 618 przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54 – 618 przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2014r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54 – 618 przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Załączniki:

 • WRE SA – ogłoszenie o zwołaniu.pdf 
 • WRE SA – dokumentacja do ZWZ.pdf
 • WRE SA – pełnomocnictwo i instrukcja.pdf
 • WRE SA – projekty uchwał ZWZA.pdf 
 • WRE SA – informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Henryk Karcz – Prezes Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 sierpnia 2013r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

    ogłoszenie o zwołaniu ZWZA WRE SA.pdf
    projekty uchwał ZWZA WRE SA.pdf
    pełnomocnictwo i instrukcja na ZWZA WRE SA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Henryk Karcz – Prezes Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 listopada 2012r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Treść dokumentów przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółka przekazuje w załączeniu.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu
 2. Projekt uchwał
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 4. Pełnomocnictwo i instrukcja
 5. Protokół z obrad NWZ

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu dokumenty przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ West Real Estate S.A.
 2. Projekty uchwał na ZWZ West Real Estate S.A.
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 4. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczacej głosowania przez pełnomocnika
 5. Dokumentacja do ZWZ West Real Estate S.A.
 6. Protokół z obrad ZWZ West Real Estate S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu

Protokół Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011r.

West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 30 czerwca 2011 roku w siedzibe Spółki.

 1. Protokół – pobierz plik

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu

Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu dokumenty przygotowane na  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r.

 1. Ogłoszenie ZWZ West Real Estate S.A.
 2. Projekty uchwał na ZWZ West Real Estate S.A.
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 4. Wzór pełnomocnictwa
 5. Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pelnomocnika
 6. Dokumentacja do ZWZ West Real Estate S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Ewa Maj – Prezes Zarządu