O nas

 
 

West Real Estate SA zajmuje się nabywaniem nieruchomości do swego majątku w celach inwestycyjnych, aby w efekcie czerpać korzyści ekonomiczne z ich zarządzania. Model biznesowy West Real Estate S.A. zakłada dywersyfikację ryzyka prowadzonej działalności poprzez przeprowadzanie inwestycji w przedsięwzięcia niezwiązanych ze sobą branż. Na dzień dzisiejszy są to branże: innowacyjnej gospodarki odpadami, hotelarska oraz energetyczna.

Decyzje o zaangażowaniu w projekt podejmowane są w oparciu o analizy rynkowe i ekspertyzy wykonywane przez doradców w każdym z obszarów działalności Spółki. Działania strategiczne we wszystkich branżach sprowadzają się do zakupu nieruchomości posiadających wysoki potencjał ekonomiczny, których funkcjonowanie przynosić będzie wymierne korzyści ekonomiczne.

Proces inwestycyjny przebiega wieloetapowo i składa się z następujących elementów:

N

Poszukiwanie nieruchomości w celach inwestycyjnych – zgodnie z opracowaną strategią rozwoju, działalność West Real Estate SA będzie koncentrować się na następujących segmentach rynku: innowacyjnej gospodarki odpadami, hotelarskim oraz energetycznym;

N

Analiza opłacalności inwestycji – nieruchomości, które stanowić będą przedmiot inwestycji są uprzednio weryfikowane przez Spółkę pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej, zgodnie z wewnętrznie przyjętymi modelami oceny opłacalności. W wyniku przeprowadzonej uprzednio penetracji rynku, zdefiniowane zostają potencjalne cele inwestycyjne, spośród których Zarząd dokonuje wyboru przedmiotów transakcji – nieruchomości cechujących się w danej kategorii najwyższymi wskaźnikami opłacalności inwestycji;

N

Nabycie nieruchomości do majątku Spółki – identyfikacja nieruchomości odpowiadającej zdefiniowanym kryteriom, będących wynikiem analizy opłacalności inwestycji, implikuje podjęcie decyzji o jej nabyciu do majątku Spółki. W strategii finansowania, Spółka posługuje się wewnętrznie opracowanymi modelami, uwzględniającymi restrykcyjne podejście do ponoszonych wydatków, zakładającymi wykorzystanie zdywersyfikowanych źródeł kapitału – środki własne, kredyt bankowy, czy też określenie przedmiotu inwestycji jako jeden z celów emisyjnych w związku z emisją kolejnej serii akcji na rynku kapitałowym;

N

Przystosowanie nieruchomości do trwałego użytkowania – obejmuje ogół prac dostosowujących daną nieruchomość do użytkowania i czerpania dochodów z tytułu jej funkcjonowania. Zakres wymaganych czynności będzie zróżnicowany w zależności od typu nabywanej nieruchomości oraz fizycznego jej zużycia (w przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym);

N

Zarządzanie nieruchomością – zgodnie z przyjętym modelem biznesowym zarządzanie nieruchomościami będzie przekazywane przede wszystkim spółkom zależnym, co pozwala na oddzielenie ryzyka operacyjnego od finansowego, związanego z bieżącą działalnością Spółki.

Proces inwestycyjny przebiega wieloetapowo i składa się z następujących elementów:

01.      Poszukiwanie nieruchomości w celach inwestycyjnych

02.      Analiza opłacalności inwestycji

03.      Nabycie nieruchomości do majątku Spółki

04.      Przystosowanie nieruchomości do trwałego użytkowania

05.      Przekazanie zarządzania nieruchomościami spółkom zależnym