Akcjonariat

 
 

Akcjonariusze

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym (%)

Udział w liczbie głosów (%)

Elisabeth Pedzik

9 220 000

12 775 000

92,20%

94,11%

Pozostali Akcjonariusze

780 000

800 000

7,80%

5,89%

Suma

10 000 000

13 575 000