Raport

RAPORT 15/2012 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY WEST REAL ESTATE S.A. ZA 2011 ROK

2012, 18 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Raport i opinia biegłego rewidenta – jednostkowa

Opinia i raport biegłego rewidenta – skonsolidowana cz. 1 

Opinia i raport biegłego rewidenta – skonsolidowana cz. 2 

Jednostkowy i skonsolidowany Raport roczny za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu