Raport

12/2021 skonsolidowany raport roczny za 2020 WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 01 czerwca

Zarząd Spółki West Real Estate (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej, rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu


Załączniki: