Raport

11/2021 jednostkowy raport roczny 2020 WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 31 maja

Zarząd Spółki West Real Estate SA (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki, jednostkowym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu


Załączniki: