Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 listopada 2012 r.

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Treść dokumentów przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółka przekazuje w załączeniu.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu
  2. Projekt uchwał
  3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
  4. Pełnomocnictwo i instrukcja
  5. Protokół z obrad NWZ

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Ewa Maj - Prezes Zarządu

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011