Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w liczbie głosów (%)
Elisabeth Pedzik 9 220 000 12 775 000 92,20% 94,11%
Pozostali Akcjonariusze    780 000      800 000   7,80%   5,89%
Suma 10 000 000 13 575 000    

 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011