Raport

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 r. WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2023, 05 maja

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dn. 16 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r., niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2023 r. z 10 maja 2023 r. na 15 maja 2023 r.

Zarząd przypomina, iż w oparciu o zapisy §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2023 r. informacje, o których mowa w §5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w odniesieniu do Spółki jako jednostki dominującej.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu