Raport

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych  WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2023, 18 maja

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dn. 16 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r., niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 rok obrotowy z 19 maja 2023 r. na 31 maja 2023 r.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. nieprzekazaniu w terminie 2 dni poprzedzającym dzień publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. wskazany w raporcie EBI nr 1/2023, informacji o zmianie terminu publikacji niniejszych raportów okresowych. Niniejsza zmiana terminu związana jest z ciągle trwającym badaniem sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.

Podstawa prawna: 
– § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”;
– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu