Raport

Zbycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 19 października

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 15 października 2021 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa _”Umowa”_, na podstawie której Emitent zbył wierzytelność o szacowanej wartości na poziomie 0,25 mln zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych; „Wierzytelność”_. Cena zbycia Wierzytelności ustalona została na poziomie zapewniającym uzyskanie przez Emitenta zakładanego poziomu marży, która na dzień transakcji wynosi 0,175 mln zł _ słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych _ 70 % wierzytelności. O zawarciu umowy nabycia Wierzytelności Zarząd Emitenta informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 18/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. Zawarcie Umowy ma korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto. Ponadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż docelowo planuje przeprowadzać analogiczne transakcje obrotu wierzytelnościami o podobnej charakterystyce.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.