Raport

Zawarcie umowy objęcia akcji WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 05 sierpnia

Zarząd West Real Estate SA „Spółka” lub „Emitent” informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 r. Spółka zawarła ze spółką Memtech SA z siedzibą we Wrocławiu umowę objęcia akcji serii H Emitenta „Umowa Objęcia Akcji”.

Zawarcie Umowy Objęcia Akcji, nastąpiło w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy West Real Estate SA w dniu 23 lipca 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, stosownie do której kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł w drodze emisji i nie więcej niż 1 000 000 akcji na okaziciela serii H.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Memetch SA przyjął ofertę Emitenta objęcia 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł _ jeden złoty _ emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej po cenie emisyjnej w wysokości 1,00 zł _ jeden złoty _ za jedną akcję, a zatem łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 1.000.000,00 zł _ jeden milion złotych _. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż łączną cenę emisyjną obejmujący pokrył w całości gotówką do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji.

Przedmiotowa umowa została uznana za istotną ze względu na strategię rozwoju Emitenta, która będzie miała korzystny wpływ na działalność i wyniki finansowe spółki. Jest to kolejna aktywność Emitenta. Obejmujący nie wyklucza w przyszłości podjęcia współpracy operacyjnej przy konkretnym projekcie lub inicjatywnie w zależności od potrzeb i woli Emitenta i Obejmującego.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.