Raport

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2022, 04 lipca

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Umowa została zawarta w wykonaniu obowiązku nałożonego na Spółkę uchwałą nr 596/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,¬ działającego na podstawie §17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) i pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu