Raport

RAPORT 8/2017 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2018, 14 września

Zarząd Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej dr Wisławy Boć -Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu o godzinie 10:00.