Raport

RAPORT 8/2012 – ZMIANA STRATEGII ROZWOJU

2012, 07 maja

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, iż podjął uchwałę odnośnie zmiany dotychczasowo przyjętej strategii rozwoju Spółki. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nadrzędnym celem strategicznym pozostaje wykorzystanie efektu synergii z prowadzenia działalności w odrębnych branżach, jednak po weryfikacji planów inwestycyjnych West Real Estate S.A. aktualnym obszarem zainteresowania Spółki są branże: innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarska. Szczegółowy opis aktualnych planów inwestycyjnych oraz działań strategicznych podjętych przez West Real Estate S. A. , zostanie podany do wiadomości publicznej w raporcie rocznym, którego publikacja nastąpi 15 czerwca 2012 r. 
Powyższa decyzja  podyktowana jest niekorzystnymi zmianami na rynku paliwowym, które doprowadziły do braku rentowności działalności prowadzonej przez zależne od Emitenta Spółki –  Ewa Maj sp. k oraz Maj sp. k.  Emitent dokonał zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w wymienionych podmiotach i na dzień dzisiejszy nie zamierza prowadzić inwestycji w sektorze paliwowym.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu pn. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu