Raport

RAPORT 7/2014 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY WEST REAL ESTATE ZA 2013 ROK

2014, 12 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

  • Opinia i raport biegłego rewidenta sprawozdania finansowego 2013.pdf 
  • Opinia i raport biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2013.pdf 
  • Jednoskowy i skonsolidowany raport roczny Sprawozdanie zarządu z działalności 2013.pdf 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu