Raport

RAPORT 7/2013 – REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA ORAZ ZMIAN STATUTU Z TYM ZWIĄZANYCH.

2013, 04 kwietnia

Zarząd West Real Estate S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Emitenta z tym związanych w zakresie treści § 7 ust. 1 – zgodnie z Uchwałą nr 18/2012 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012 r. Przedmiotowa uchwała zakładała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.

Treść § 7 ust. 1 Statutu przed zarejestrowaniem zmian:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na 6.000.000,00 (sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 1 do A 925 000;
b) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 1 do B 925 000;
c) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o numerach C 1 do C 650 000;
d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii D, o numerach D 1 do D 2 000 000;
e) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o numerach E 1 do E 1 000 000;
f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach F 1 do F 500 000;

Treść § 7 ust. 1 Statutu po zarejestrowanych zmianach:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 1 do A 925 000;
b) 925 000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 1 do B 925 000;
c) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C, o numerach C 1 do C 650 000;
d) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii D, o numerach D 1 do D 2 000 000;
e) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E, o numerach E 1 do E 1 000 000;
f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach F 1 do F 500 000;
g) 4 000 000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach G1 do G 4 000 000.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu