Raport

RAPORT 7/2012 – ZMIANA STRATEGII ROZWOJU

2012, 07 maja

Zarząd West Real Estate SA informuje, iż podjął uchwałę odnośnie zmiany dotychczasowo przyjętej strategii rozwoju Spółki. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nadrzędnym celem strategicznym pozostaje wykorzystanie efektu synergii z prowadzenia działalności w odrębnych branżach, jednak po weryfikacji planów inwestycyjnych West Real Estate S.A. aktualnym obszarem zainteresowania Spółki są branże: innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarska.
Szczegółowy opis aktualnych planów inwestycyjnych oraz działań strategicznych podjętych przez West Real Estate S. A. , zostanie podany do wiadomości publicznej w raporcie rocznym, którego publikacja nastąpi 15 czerwca 2012 r.
Powyższa decyzja ta podyktowana jest niekorzystnymi zmianami na rynku paliwowym, które doprowadziły do braku rentowności działalności prowadzonej przez zależne od Emitenta Spółki –  Ewa Maj sp. k oraz Maj sp. k.  Emitent dokonał zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w wymienionych podmiotach i na dzień dzisiejszy nie zamierza prowadzić inwestycji w sektorze paliwowym.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu pn.” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu