Raport

RAPORT 7/2011 – POZYSKANIE KONCESJI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

2011, 18 maja

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 12 maja powziął informację o udzieleniu spółce zależnej od Emitenta – Sylyx Business Consulting sp. z o.o. – koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Okres obowiązywania koncesji został oznaczony od dnia 10 maja 2011 roku do 10 maja 2021 roku.

Otrzymanie koncesji przez Sylyx Business Consulting sp. z o.o. stanowi pierwszy krok mający na celu rozpoczęcie aktywnej działalności operacyjnej przez ten podmiot, co powinno przełożyć się na wzrost wyników finansowych realizowanych przez Grupę Kapitałową West Real Estate S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu