Raport

RAPORT 6/2014 – ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2014, 12 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54 – 618 przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

  • WRE SA – ogłoszenie o zwołaniu.pdf 
  • WRE SA – dokumentacja do ZWZ.pdf
  • WRE SA – pełnomocnictwo i instrukcja.pdf
  • WRE SA – projekty uchwał ZWZA.pdf 
  • WRE SA – informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu