Raport

RAPORT 6/2012 – PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

2012, 07 maja

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że dnia 23 marca nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w zależnej od Emitenta Spółce – West Real Estate Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników West Real Estate sp. z o.o. postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 590.000,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. z wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych do wysokości 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 500 (słownie: pięćset) o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każdy oraz podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów z wartości 100,00 (sto) złotych do 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.
Wszystkie nowo utworzone udziały zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki proporcjonalnie do posiadanej przez nich liczby udziałów.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu