Raport

RAPORT 4/2016 POWOŁANIE (KOOPTACJA) NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

2016, 25 maja

Zarząd WEST REAL ESTATE SA („Emitent”) informuje, że w dniu 29 lutego 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki – w związku ze złożonymi rezygnacjami z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki:

  1. Panią Katarzynę Konstantynowicz,
  2. Pana Marcina Kantora,

postanowiła, działając na podstawie postanowień § 19 pkt 1 Statutu Spółki i § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki (w drodze kooptacji), począwszy od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, tj. od 29 lutego 2016 roku,

  1. Pana Piotra Dziugana,
  2. Pana Mariusza Olejnika,

Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 1 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”