Raport

RAPORT 3/2018 NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

2018, 14 września

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku podpisał umowę nabycia udziałów w spółce West Real Estate sp. z o.o. Na mocy umowy Emitent nabył 120 ( słownie: sto dwadzieścia ) udziałów w spółce West Real Estate Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych ) każdy, za cenę 120.000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych ). W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent posiada łącznie 600 ( słownie: sześćset ) udziałów spółki West Real Estate Sp. z o.o., stanowiących 100% w kapitale spółki, co uprawnia do 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.