Raport

RAPORT 3/2017 REJESTRACJA PRZEZ KRS ZMIANY NAZWY ORAZ STATUTU SPÓŁKI

2018, 14 września

Zarząd Spółki Energy Environment Solutions S.A. ( „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2017 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku.
Zarejestrowane zmiany w Statucie Emitenta przedstawiają się w następujący sposób:
Zmieniono §1 ust 1. Statutu:
Było:
„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego .”
Jest:
„1. Spółka działa pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu formy EES S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego.”
W załączeniu Emitent aktualny tekst jednolity statutu obowiązujący w związku z zarejestrowanymi przez KRS zmianami.