Raport

RAPORT 3/2016 REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

2016, 25 maja

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2016 roku powziął informację o złożeniu przez Panią Katarzynę Konstantynowicz rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje również, że w dniu 12 lutego 2016 roku powziął informację o złożeniu przez Pana Marcina Kantora rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta.

W związku ze złożonymi rezygnacjami liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do jednej. Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 1 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta stosownych zasad określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w zakresie terminowości przekazania raportu bieżącego dotyczącego rezygnacji Członków Rady Nadzorczej.

Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

§ 3 ust. 2 pkt 11 oraz § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”