Raport

RAPORT 3/2012 – ZBYCIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

2012, 30 marca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka dokonała zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki zależnej – Maj spółka komandytowa. Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika za gotówkę nastąpiło na rzecz osoby fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym za łączną kwotę 37.500,00 zł. Ich dotychczasowa wartość w księgach Emitenta wynosiła 37.500,00 zł., w związku z powyższym Emitent nie odnotował straty ani zysku na przedmiotowej transakcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu