Raport

RAPORT 25/2017 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO RB 15/2017.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. w uzupełnieniu raportu 15/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. przekazuje informacje wyjaśniające powody sporządzonej ww. raportem korekty rap. za I kw. 2017 r.

Jednakże zwracamy uwagę, że ostateczny raport kwartalny, po kolejnej korekcie raportu za I kwartał 2017 r. został opublikowany w dniu 3 listopada 2017 r. w raporcie 22/2017, obecna informacje uzupełniająca dotyczy wcześniej opublikowanej korekty z 14 sierpnia 2017 r., o której mowa wyżej.

Poniżej przekazujemy wyjaśnienie zmian w rap. kwartalnym za I kw. 2017 roku, który został opublikowany w dniu 14 sierpnia 2017 r. jako korekta rap. kw. z dnia 15 maja 2017 r. (nr 7/2017):

Korekta sprawozdania jednostkowego za I kwartał 2017 r. (wersja z 14.08.2017 r.) różni się od raportu opublikowanego w dniu 15.05.2017 r.:

 1. Aktywa/ środki trwałe w budowie – w raporcie opublikowanym 15.05 zostały błędnie zaprezentowane w pozycji Aktywa/Inwestycje krótkoterminowe/krótkoterminowe aktywa finansowe
 2. Aktywa/ rzeczowe aktywa trwałe – w raporcie opublikowanym 15.05 błędnie zaokrąglono sumę aktywów
 3. Aktywa/ inwestycje długoterminowe – w raporcie opublikowanym 15.05 nieprawidłowo wykazano kwotę inwestycji, gdyż inne inwestycje długoterminowe oraz udzielone pożyczki wpisano do pozycji Aktywa/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Prócz zmian prezentacji tych pozycji zmieniła się także kwota innych inwestycji długoterminowych, gdyż w raporcie opublikowanym 15.05 nie ujęto umowy objęcie udziałów w Innovative Combustion. Doksięgowano także pożyczki oraz odsetki od pożyczek za I kwartał 2017. Poza tym zmieniło się saldo pożyczek na dzień 01.01.2017 w związku z audytem za rok 2016. Doskięgowano także raporty kasowe za I kwartał 2017 r.

 1. Aktywa/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – różnica dla tej pozycji wynika z faktur, iż w raporcie opublikowanym 15.05 nie odwrócono aktywa z tytułu podatku odroczonego za 2015 rok.
 2. Aktywa/ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w raporcie opublikowanym 15.05 zaprezentowano wartości, które zostały zaliczone w koszty I kwartału 2017
 3. Pasywa/ kapitał własny/ zysk (strata) z lat ubiegłych – po opublikowaniu raportu 15.05 nastąpiła zmiana wyniku finansowego za rok 2016 po przeprowadzonym audycie roku 2016.
 4. Pasywa/ zysk (strata) netto – zmiana wyniku jest opisania w pkt 12 i 13
 5. Pasywa/ rezerwy na zobowiązania – w raporcie opublikowanym 15.05 kwoty rezerw błędnie zaprezentowano w pozycji Pasywa/ inne rozliczenia międzyokresowe
 6. Pasywa/ zobowiązania długoterminowe – w raporcie opublikowanym 15.05 zostały one błędnie wykazane z pozycji Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe. Dodatkowo nastąpiło zwiększenie zobowiązań o umowę objęcia udziałów w Innovative Combustion.
 7. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych – różnica wynika ze zmiany wysokości pożyczek w 2016, oraz doksięgowaniem odsetek od pożyczek i faktur zakupu.
 8. Pasywa/ rozliczenia międzyokresowe – zmiana jest związana z pkt 8
 9. Rachunek zysków i strat/ przychody finansowe – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano odsetek od pożyczek
 10. Rachunek zysków i strat/ pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano zwiększenia straty
 11. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zmiana wynika ze zmiany wysokości straty za rok 2016, oraz za I kwartał 2017
 12. Rachunek przepływów pieniężnych – zmiany wynikają ze zmiany wysokości straty za I kwartał 2017 roku, oraz doksięgowania odsetek, raportów kasowych i faktur kosztowych.

Korekta sprawozdania skonsolidowanego za I kwartał 2017 (pierwsza wersja z 14.08.2017) różni się od raportu opublikowanego w dniu 15.05.2017:

 1. Aktywa/ rzeczowe aktywa trwałe – w raporcie opublikowanym 15.05 błędnie zaokrąglono sumę aktywów.
 2. Aktywa/ inwestycje długoterminowe – w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym.
 3. Aktywa/ inne rozliczenia międzyokresowe – w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym
 4. Aktywa/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – różnica dla tej pozycji wynika z faktur, iż w raporcie opublikowanym 15.05 nie odwrócono aktywa z tytułu podatku odroczonego za 2015 rok.
 5. Aktywa/ należności od pozostałych jednostek – wzrost zobowiązań w porównaniu do raportu opublikowanego 15.05 jest wynikiem ich błędnej prezentacji, tj. zostały wykazane w krótkoterminowych aktywach finansowych.
 6. Pasywa/ kapitał własny – w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym
 7. Pasywa/ kapitał zakładowy – w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym
 8. Pasywa/ kapitał rezerwowy – w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym
 9. Pasywa/ kapitał własny/ zysk (strata) z lat ubiegłych – po opublikowaniu raportu 15.05 nastąpiła zmiana wyniku finansowego za rok 2016 po przeprowadzonym audycie roku 2016.
 10. Pasywa/ zysk (strata) netto – zmiana wyniku jest opisania w pkt 15 i 16
 11. Pasywa/ zobowiązania długoterminowe – w raporcie opublikowanym 15.05 część transakcji długoterminowych została błędnie wykazana w zobowiązaniach krótkoterminowych
 12. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych – w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym
 13. Pasywa/ rozliczenia międzyokresowe – w raporcie opublikowanym 15.05 zaprezentowano wartości, które zostały zaliczone w koszty I kwartału 2017
 14. Rachunek zysków i strat/ koszty działalności operacyjnej – różnica wynika z doksięgowania faktur kosztowych
 15. Rachunek zysków i strat/ koszty finansowe – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano odsetek od pożyczek
 16. Rachunek zysków i strat/ pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano zwiększenia straty
 17. Zestawienie zmian w kapitale własnym/ kapitał własny na początek okresu – w raporcie opublikowanym 15.05 wpisano błędną kwotę
 18. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zmiana wartości wynika z faktu, iż w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym
 19. Rachunek przepływów pieniężnych – zmiana wynika ze zwiększenia straty za I kwartał 2017, na co miało wypływ doksięgowanie odsetek od pożyczek oraz faktur kosztowych i raportów kasowych.