Raport

RAPORT 23/2017 KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO NR 16/2017 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2017 R.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za II kw. 2017 r.

Korekta dotyczy zmiany następujących pozycji w raporcie za II kwartał 2017 roku:

Pkt. 2 – Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe (str. 4-10):

 1. Aktywa trwałe/ inwestycje długoterminowe – różnica wynika z braku zaksięgowanej umowy sprzedaży udziałów Eco Environ i Sylyx (200 tys. zł).
 2. Aktywa obrotowe/ należności krótkoterminowe/ należności od pozostałych jednostek – wzrost należności od pozostałych jednostek wynika z powstania należności z tytułu sprzedanych udziałów, oraz doksiegowaniem odsetek od pożyczek.
 3. Aktywa obrotowe/ inwestycje krótkoterminowe/ krótkoterminowe aktywa finansowe – różnica powstała na skutek zmiany salda kasy z poprzedniego roku obrotowego (tj. 31.12.2016), oraz doksięgowaniem raportu kasowego za 03/2017.
 4. Pasywa/ rezerwa na zobowiązania/ rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wzrost rezerwy wynika z doksięgowanych odsetek od pożyczek, które na dzień 30.06.2017 nie były zapłacone i zwiększyły poziom podatku odroczonego.
 5. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – zmniejszenie zobowiązań jest wynikiem doksiegowania raportu kasowego, w którym znajdowały się zapłaty za faktury klientów Spółki.
 6. Pasywa/ rozliczenia międzyokresowe – zmniejszenie poziomu rozliczeń międzyokresowych jest powiązane z zakupem udziałów spółki Eco Environ, kwota 50 tys. zł stanowiła zaliczkę na zakup tych udziałów.

Po zaksięgowaniu umowy sprzedaży udziałów zaliczka została przeksięgowana (zaliczona) na poczet tej umowy.

 1. Rachunek przepływów pieniężnych/ korekty razem – różnica powstała na skutek zmiany salda kasy z poprzedniego roku obrotowego (tj. 31.12.2016), oraz doksięgowaniem raportu kasowego za 03/2017, które uwzględniały zapłatę zobowiązań. Zmniejszenie wartości w tej pozycji ma wpływ na inne pozycje rachunku przepływów pieniężnych, czyli:
 • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
 • przepływy pieniężne netto,
 • bilansową zmianę stanu środków pieniężnych,
 • środki pieniężne na koniec okresu.

Pkt. 3 – Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane (str. 11-17):

 1. Aktywa trwałe/ inne inwestycje długoterminowe – różnica wynika z braku zaksięgowanej umowy sprzedaży udziałów Eco Environ i Sylyx (200 tys. zł).
 2. Aktywa obrotowe/ inwestycje krótkoterminowe/ krótkoterminowe aktywa finansowe należności krótkoterminowe – różnica powstała na skutek zmiany salda kasy z poprzedniego roku obrotowego (tj. 31.12.2016), oraz doksięgowaniem raportu kasowego za 03/2017. Należności krótkoterminowe powiększyły się o 150 tys. zł wobec kupującego udziały w spółce Sylyx Buisness Consulting Sp. z o.o.
 3. Pasywa/ zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/ rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wzrost rezerwy wynika z doksięgowanych odsetek od pożyczek, które na dzień 31.03.2017 nie były zapłacone i zwiększyły poziom podatku odroczonego.
 4. Pasywa/ zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych – zmiana wynika z doksięgowaniem odsetek od pożyczek.
 5. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe/ rozliczenia międzyokresowe – zmniejszenie poziomu rozliczeń międzyokresowych jest powiązane z zakupem udziałów spółki Eco Environ, kwota 50 tys. zł stanowiła zaliczkę na zakup tych udziałów. Po zaksięgowaniu umowy sprzedaży udziałów zaliczka została przeksięgowana (zaliczona) na poczet tej umowy.
 6. Rachunek przepływów pieniężnych/ korekty razem – różnica powstała na skutek zmiany salda kasy z poprzedniego roku obrotowego (tj. 31.12.2016), oraz doksięgowaniem raportu kasowego za 03/2017, które uwzględniały zapłatę zobowiązań. Zmniejszenie wartości w tej pozycji ma wpływ na inne pozycje rachunku przepływów pieniężnych, czyli:
 • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
 • przepływy pieniężne netto,
 • bilansową zmianę stanu środków pieniężnych,
 • środki pieniężne na koniec okresu.

Korekta dotyczy również pkt 5 w zakresie aktualizacji komentarza, który w sposób nieprecyzyjny opisywał działalność Emitenta w II kw. 2017 r. Pozostałe zmiany dotyczą stanu zatrudnienia w spółkach zależnych, uzupełnienia metod konsolidacji spółek zależnych i powodu niekonsolidowania spółki zależnej Wasteco Sp. z o.o.

W załączeniu poprawiony raport za II kw. 2017 r.