Raport

RAPORT 22/2017 KOREKTA NR 15/2017 – KOREKTA RAPORT KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2017 R.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za I kw. 2017 r.

Korekta dotyczy zmiany następujących pozycji w raporcie za I kwartał 2017 roku:

Pkt. 2 – Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe (str. 4-9):

 1. Aktywa trwałe/ inwestycje długoterminowe – różnica wynika z braku zaksięgowanej umowy sprzedaży udziałów Eco Environ i Sylyx (200 tys. zł).
 2. Aktywa obrotowe/ należności krótkoterminowe/ należności od pozostałych jednostek – wzrost należności od pozostałych jednostek wynika z powstania należności z tytułu sprzedanych udziałów, oraz doksiegowaniem odsetek od pożyczek.
 3. Aktywa obrotowe/ inwestycje krótkoterminowe/ krótkoterminowe aktywa finansowe – różnica powstała na skutek zmiany salda kasy z poprzedniego roku obrotowego (tj. 31.12.2016), oraz doksięgowaniem raportu kasowego za 03/2017.
 4. Pasywa/ zysk (strata) z lat ubiegłych – wynika ze zmiany wyniku roku 2016; zmiany zostały wprowadzone podczas audytu rocznego spółki za 2016.
 5. Pasywa/ zysk (strata) netto – zmiana wynika z doksięgowaniem odsetek od pożyczek.
 6. Pasywa/ rezerwa na zobowiązania/ rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wzrost rezerwy wynika z doksięgowanych odsetek od pożyczek, które na dzień 31.03.2017 nie były zapłacone i zwiększyły poziom podatku odroczonego.
 7. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – zmniejszenie zobowiązań jest wynikiem doksiegowania raportu kasowego, w którym znajdowały się zapłaty za faktury klientów Spółki.
 8. Pasywa/ rozliczenia międzyokresowe – zmniejszenie poziomu rozliczeń międzyokresowych jest powiązane z zakupem udziałów spółki Eco Environ, kwota 50 tys. zł stanowiła zaliczkę na zakup tych udziałów.

Po zaksięgowaniu umowy sprzedaży udziałów zaliczka została przeksięgowana (zaliczona) na poczet tej umowy.

 1. Rachunek zysków i strat/ podatek dochodowy odroczony – zwiększenie podatku wynika ze zmiany wysokości rezerwy z tytułu podatku odroczonego (pkt 6).
 2. Rachunek zysków i strat/ zysk (strata) netto – zmiana wartości jest związana ze zwiększeniem wartości podatku dochodowego odroczonego (pkt 6).
 3. Zestawienie zmian w kapitale/ wynik netto – zmiana wartości jest związana ze zwiększeniem wartości podatku dochodowego odroczonego (pkt 6).
 4. Zestawienie zmian w kapitale/ wynik netto – zmiana jest spowodowana zmianą wysokości straty z 2016 roku (pkt 4), oraz zmiana wartości jest związana ze zwiększeniem wartości podatku dochodowego odroczonego (pkt 6).
 5. Rachunek przepływów pieniężnych/ zysk (strata) netto – zmiana wartości jest związana ze zwiększeniem wartości podatku dochodowego odroczonego (pkt 6); zmiana tej pozycji ma wpływ na pozostałe pozycje rachunku przepływów pieniężnych, czyli:
 • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
 • przepływy pieniężne netto,
 • bilansową zmianę stanu środków pieniężnych,
 • środki pieniężne na koniec okresu.

Pkt. 3 – Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane (str. 10-15):

 1. Aktywa trwałe/ inne inwestycje długoterminowe – różnica wynika z braku zaksięgowanej umowy sprzedaży udziałów Eco Environ i Sylyx (200 tys. zł).
 2. Aktywa trwałe/ aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego – zmiana wynika z doksięgowaniem odsetek od pożyczek.
 3. Aktywa obrotwe/ inwestycje krótkoterminowe/ krótkoterminowe aktywa finansowe / należności krótkoterminowe – różnica powstała na skutek zmiany salda kasy z poprzedniego roku obrotowego (tj. 31.12.2016), oraz doksięgowaniem raportu kasowego za 03/2017. Należności krótkoterminowe powiększyły się o 150 tys. zł wobec kupującego udziały w spółce Sylyx Buisness Consulting Sp. z o.o.
 4. Pasywa/ zysk (strata) netto – zmiana wynika z doksięgowaniem odsetek od pożyczek oraz błędem w znaku w pozycji zysk netto (+ zamiast -).
 5. Pasywa/ zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/ rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – wzrost rezerwy wynika z doksięgowanych odsetek od pożyczek, które na dzień 31.03.2017 nie były zapłacone i zwiększyły poziom podatku odroczonego.
 6. Pasywa/ zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych – zmiana wynika z doksięgowaniem odsetek od pożyczek.
 7. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe/ rozliczenia międzyokresowe – zmniejszenie poziomu rozliczeń międzyokresowych jest powiązane z zakupem udziałów spółki Eco Environ, kwota 50 tys. zł stanowiła zaliczkę na zakup tych udziałów. Po zaksięgowaniu umowy sprzedaży udziałów zaliczka została przeksięgowana (zaliczona) na poczet tej umowy.
 8. Rachunek zysków i strat/ koszty działalności operacyjnej/ usługi obce – zmiana w tej pozycji wynika z zaokrąglenia o jedną jednostkę przez arkusz kalkulacyjny Excel, w którym dokonuje się konsolidacji danych finansowych Grupy. Zmiana tej pozycji ma wpływ na inne pozycje rachunku zysków i strat tj.
 • strata (zysk) ze sprzedaży,
 • strata (zysk) na działalności operacyjnej.
 1. Rachunek zysków i strat/ koszty finansowe – wartość jest prawidłowa, natomiast w pozycji inne koszty operacyjne powinno być 0 zamiast 2 (również w wersji pierwszej sprawozdania).
 2. Rachunek zysków i strat/ strata (zysk) netto – zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w pkt 8 i 9 (różnica w obliczeniu pozycji).
 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym/ wynik netto – zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w pkt 8 i 9 (różnica w obliczeniu pozycji).
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym na koniec okresu, oraz po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie straty) – zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w pkt 8 i 9 (różnica w obliczeniu pozycji).
 5. Rachunek przepływów pieniężnych/ zysk (strata) netto – zmiana wynika ze zmian wprowadzonych w pkt 8 i 9 (różnica w obliczeniu pozycji).
 6. Rachunek przepływów pieniężnych/ korekty razem – różnica powstała na skutek zmiany salda kasy z poprzedniego roku obrotowego (tj. 31.12.2016), oraz doksięgowaniem raportu kasowego za 03/2017, które uwzględniały zapłatę zobowiązań. Zmniejszenie wartości w tej pozycji ma wpływ na inne pozycje rachunku przepływów pieniężnych, czyli:
 • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
 • przepływy pieniężne netto,
 • bilansową zmianę stanu środków pieniężnych,
 • środki pieniężne na koniec okresu.

Pozostałe zmiany dotyczą stanu zatrudnienia w spółkach zależnych, uzupełnienia metod konsolidacji spółek zależnych i powodu niekonsolidowania spółki zależnej Wasteco Sp. z o.o.