Raport

RAPORT 21/2013 – ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY PARTNERSKIEJ

2013, 23 października

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18.10.2013r. Spółka zależna Rialto Sp. z o.o. podpisała list intencyjny z partnerem między narodowej sieci hotelowej. Współpraca dotyczy umowy operatorskiej dla projektu hotelowego we Wrocławiu. Zakończyła serię licznych spotkań. Skonkretyzowane zostały kluczowe obszary współpracy i obecnie jest w trakcie negocjacji umów partnerskich o charakterze długofalowym.

W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu