Raport

RAPORT 21/2011 – ZBYCIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

2012, 03 stycznia

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, iż dokonał zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce zależnej – Ewa Maj sp. k. Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika za gotówkę, nastąpiło na rzecz os. fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym, za łączną kwotę 37.500,00 zł. Dotychczasowa wartość w/w aktywów w księgach Emitenta wynosiła 37.500,00 zł., w związku z powyższym Emitent nie odnotował straty na dokonanej transakcji. Zawarcie przedmiotowej umowy jest konsekwencją niekorzystnych zmian na rynku paliwowym, które doprowadziły do braku rentowności prowadzonej działalności przez w/w spółkę zależną, co istotnie obciążało skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie strategii rowoju Emitenta, która w styczniu 2012 zostanie podana do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu