Raport

RAPORT 20/2013 – PRZEJĘCIE ISTOTNEJ UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU HOTELOWEGO

2013, 03 października

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że zależna od Emitenta Spółka – Rialto Sp. z o.o. przejęła dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, dotacja o dofinansowanie Projektu „Budowa Hotelu elementem rozwoju bazy noclegowej Wrocławia” nr UDA-RPDS.01.01.00-02-373/09-00 w ramach Priorytetu nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw ( Przedsiębiorstwa i Innowacyjność )” Działanie 1.1.
Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w wysokości 2.810.584,37 PLN ( dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 37/100 ).

Pozyskanie kapitału z unijnej dotacji jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji zaplanowanego przez Spółkę przedsięwzięcia i stanowi znaczący element w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate SA

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu