Raport

RAPORT 20/2012 – DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII G

2012, 19 października

Zarząd West Real Estate S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 439 § 1 KSH, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 18 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, przeprowadzonej w dniach od 9 lipca 2012 r. do 8 października 2012 r. subskrypcji prywatnej akcji serii G, w dniu 18 października 2012 roku dokonał przydziału 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G stanowiących wszystkie zaoferowane akcje serii G.

Zarząd Emitenta stwierdza dojście emisji akcji serii G do skutku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu