Raport

RAPORT 19/2017 INCYDENTALNE NARUSZENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO.

2018, 14 września

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego nr 18/2017 o nałożenie na Emitenta obowiązku sporządzenia analizy finansowej zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 1015/2017 z dnia 5 września 2017 r. Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie ze strony Emitenta. Zarząd Emitenta podejmie stosowne działania i wdroży odpowiednie procedury, aby podobna sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.