Raport

RAPORT 19/2015 POWOŁANIE (KOOPTACJA) NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

2015, 03 listopada

Zarząd WEST REAL ESTATE SA („Emitent”) informuje niniejszym, że w dniu 20 października 2015 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki – w związku ze złożonymi rezygnacjami z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki:

  1. Pana Jarosława Gębusia,
  2. Panią Małgorzatę Tul,
  3. Pana Grzegorza Bilińskiego,

postanowiła (mocą postanowień uchwał o nr 1/10/2015, 2/10/2015 oraz 3/10/2015 z dnia 20 października 2015 roku), działając na podstawie postanowień § 19 pkt 1 Statutu Spółki i § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki (w drodze kooptacji), począwszy od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, tj. od dnia 20 października 2015 roku, 

  1. Panią Katarzynę Konstantynowicz, 
  2. Pana Marcina Kantorka,
  3. Pana Piotra Konstantynowicz

Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 1 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.  Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”