Raport

RAPORT 19/2012 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

2012, 15 października

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że zależna od Emitenta Spółka – West Real Estate Sp. z o.o. w dniu 3 września 2012 r. złożyła we właściwej Jednostce Samorządu Terytorialnego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową usytuowanego na terenie województwa dolnośląskiego.
Złożenie przedmiotowego wniosku jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji zaplanowanego przez Spółkę przedsięwzięcia i stanowi znaczący element w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu