Raport

RAPORT 18/2016 ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

2016, 14 września

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło decyzję o zmianie Statutu Spółki. Treści uchwał zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym nr 17/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Zmiany w Statucie Emitenta przedstawiają się w następujący sposób:
Zmieniono §1 ust 1. Statutu:
Było:
„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego .”
Jest:
„1. Spółka działa pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu formy EES S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego.”