Raport

RAPORT 18/2015 REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

2015, 03 listopada

Zarząd WEST REAL ESTATE SA („Emitent”) informuje niniejszym, że Spółka powzięła wiadomość o złożeniu przez Panią Małgorzatę Tul, Pana Jarosława Gębusia, Pana Grzegorza Bilińskiego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku ze złożoną rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do dwóch osób. Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 1 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”