Raport

RAPORT 18/2014 – PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z PARTNEREM W BRANŻY UTYLIZACJI ODPADÓW

2015, 21 lutego

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21.10.2014r. 

Spółka podpisała list intencyjny z partnerem działającym w branży termicznej utylizacji odpadów i wytwarzania energii elektrycznej w technologii źródeł odnawialnych.

Współpraca będzie dotyczyć niniejszych obszarów:

  • Wypracowanie formuły nabycia udziałów w kapitale zakładowym
  • wypracowanie formuły technicznej w zakresie wsparcia realizacji projektu 
  • usług eksploatacyjnych i remontowych w ramach realizowanego projektu
  • analizy możliwych wariantów współpracy, przeprowadzenia analizy technicznej, organizacyjnej, prawnej oraz finansowej
  • współpraca w zakresie gospodarki odpadami w postaci popiołów paleniskowych powstałych podczas eksploatacji instalacji 

Zakończyliśmy serię licznych spotkań z naszym partnerem, który jest liderem w zakresie termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii elektrycznej. Skonkretyzowaliśmy kluczowe obszary współpracy i obecnie przechodzimy do negocjacji umów partnerskich. Partnerstwo ma charakter długofalowy. Wykorzystując nasze relacje ze światowymi dostawcami linii technologicznych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, poszerzyliśmy zakres współpracy z nowym partnerem krajowym. Ten wątek współpracy pozwoli nam, na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z operatorem oraz da realne szanse na przychody w następnych latach.

W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:§3 ust. 2 pkt 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO