Raport

RAPORT 16/2018 REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

2018, 29 września

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu (poprzednia nazwa: Energy Environment Solutions SA; dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 października 2018 r., w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r.

W wyniku rejestracji, zmianie uległa firma Spółki z Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna na West Real Estate Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka działa pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu formy EES S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego.”

Aktualne brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”