Raport

RAPORT 16/2016 NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

2016, 14 września

Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku podpisał umowę nabycia udziałów w spółce Eco Environ sp. z o.o.
Na mocy umowy Emitent nabył 500 (słownie: pięćset) udziałów w spółce Eco Environ sp. z o.o., o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, za cenę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) . W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent posiada łącznie 500 (słownie: pięćset) udziałów spółki Eco Environ sp. z o.o., stanowiących 100% w kapitale spółki, co uprawnia do 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głównym przedmiotem działalności spółki jest zakup oraz sprzedaż emisji CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami. Firma nawiązuje współpracę handlową z przedsiębiorstwami objętymi systemem handlu, które to obowiązkowo zakupują emisje CO2 oraz z firmami działającymi w charakterze pośrednika pomiędzy giełdą handlującą emisjami CO2 oraz pozostałymi firmami zainteresowanymi handlem. Firma obsługuje zarówno duże korporacje handlujące regularnie jak i mniejsze podmioty, które zabezpieczają swój portfel emisji CO2. Spółka oferuje również produkty, jakie można znaleźć na największych europejskich giełdach emisji CO2. Jest negocjatorem dla Klientów na rynku OTC, zawsze oferując najlepsze warunki współpracy. Coraz większe ograniczenia względem limitów emisji CO2 będą powodować konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2 poprzez firmy obligatoryjnie objęte systemem EU ETS. Dla spółki stwarza to dużą dynamikę na rozwój usług pośrednictwa w zakupie uprawnień do emisji CO2. Perspektywy na przyszłość: Firma zamierza rozwijać się w zakresie większej aktywności na rynku emisji CO2 poprzez rozszerzanie i pogłębianie kontaktów z klientami, oferowanie im doradztwa w zakresie handlu emisjami CO2 oraz doradztwa technicznego związanego z instalacjami. Cały zespół posiadający doświadczenie w kwestiach rozliczania, umarzania czy też księgowania emisji CO2 dokłada wszelkich starań by nasi Klienci osiągali ciągłe sukcesy w handlu emisjami CO2.
Raport