Raport

RAPORT 16/2011 – ZAWARCIE UMOWY

2011, 07 października

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  informuje, że dnia 19 września 2011 r. , zależna od Emitenta Spółka – Super West Hotele Sp. z o.o. zawarła umowę z pracownią architektoniczną – Forum Architekci sp. j.
Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych dla realizowanej inwestycji hotelowej – „Hotel Czterogwiazdkowy Wellness & SPA, Medical, Leed (GOLD) z zespołem SPA”, zlokalizowany w Barcinku pod Jelenią Górą.  Przedmiotowa umowa składa się z trzech etapów i  obejmuje swym zakresem wykonanie Koncepcji Architektonicznej, Projektu Budowlanego Wielobranżowego oraz Projektu Wykonawczego Wielobranżowego z wyłączeniem  projektu zasilania placu budowy i organizacji placu budowy. W ramach umowy, pracownia architektoniczna – Forum Architekci sp. j ,  wykona również projekty wnętrz przestrzeni publicznych.
Termin rozpoczęcia prac objętych niniejszą umową ustala się na dzień następny po jej podpisaniu, natomiast ich zakończenie przewidziane jest  24 tygodnie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres dokumentacji w ramach poszczególnych etapów wraz z terminami ich realizacji zostały dokładnie określone w harmonogramie prac, stanowiącym załącznik do przedmiotowej umowy.
Przewidywana wysokość wynagrodzenia za prace projektowe oraz przeniesienie praw autorskich może przekroczyć wartość 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. Ze względu na klauzulę poufności Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna podaje przybliżoną przewidywaną łączną wartość jako niską liczbę 7 cyfrową złotych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi znaczący element w  realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. opisanej w Dokumencie Informacyjnym i zgodnie z przyjętymi  przez Zarząd założeniami inwestycyjnymi na rok 2011,  jest to kolejny etap realizowanej przez Emitenta inwestycji hotelowej w Barcinku pod Jelenią Górą. W opinii Zarządu West Real Estate S.A. realizacja tej inwestycji będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WRE S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu