Raport

RAPORT 14/2013 – PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z DALKIA TERM SA

2013, 17 czerwca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo w Polsce dysponuje również szerokim doświadczeniem w zakresie termicznego przekształcania odpadów. Współpraca będzie dotyczyć trzech obszarów:

  • asysty technicznej w zakresie wsparcia realizacji projektu ZTPO
  • usług eksploatacyjnych i remontowych w ramach realizowanego projektu
  • zakup i obrót energią elektryczną wyprodukowaną w ramach realizowanego projektu

„Zakończyliśmy serię licznych spotkań z naszym partnerem, który jest liderem w zakresie produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. Skonkretyzowaliśmy kluczowe obszary współpracy i obecnie przechodzimy do negocjacji umów partnerskich. Partnerstwo ma charakter długofalowy. Wykorzystując nasze relacje ze światowymi dostawcami linii technologicznych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, poszerzyliśmy zakres współpracy z nowym partnerem krajowym. Ten wątek współpracy pozwoli nam, na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z operatorem oraz da realne szanse na przychody w następnych latach.” – Mówi Henryk Karcz, prezes zarządu West Real Estate SA.

W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu