Raport

RAPORT 13/2016 POWOŁANIE (KOOPTACJA) NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

2016, 07 czerwca

Zarząd WEST REAL ESTATE SA („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 02 czerwca 2016 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki – w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Konstantynowicza w skutek śmierci, postanowiła (mocą postanowień uchwał o nr 1/06/2016 z dnia 02 czerwca 2016 roku), działając na podstawie postanowień § 19 pkt 1 Statutu Spółki i § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki (w drodze kooptacji), począwszy od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, tj. od dnia 02 czerwca 2016 roku, Panią Daphne Pedzik.

Zgodnie z postanowieniami § 19 pkt 1 Statutu Spółki, w przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”