Raport

RAPORT 13/2011 – OBJĘCIE UDZIAŁÓW

2011, 15 lipca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna  informuje, że w dniu 4 lipca 2011 roku Spółka objęła 300 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce WASTECO sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 30% udziału w kapitale zakładowym.


WASTECO sp. z o.o. została utworzona w celu realizacji projektu dotyczącego produkcji wysokoenergetycznego paliwa z odpadów wielkogabarytowych i komunalnych. Projekt ten  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki uzyskanej dotacji możliwe będzie zbudowanie wysoce innowacyjnej linii do produkcji paliwa alternatywnego o wysokiej kaloryczności, które w dobie rosnących cen paliw kopalnych może przyczynić się do obniżenia kosztów energetycznych. Produktem finalnym z obróbki odpadów będzie regeneratywne paliwo alternatywne, które dzięki zawartości głównie substancji organicznych w wyniku spalania przyczynia się również do obniżenia emisji CO2. Wartość transakcji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki ani 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały. Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu