Raport

RAPORT 12/2019 UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2019, 08 października

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2019 roku.

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Walne Zgromadzenie odstąpiło od pkt 6 ogłoszonego porządku obrad: „Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018”, oraz nie głosowało nad uchwałami objętymi pkt 8 c) i d) porządku obrad, dotyczącymi rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018.

Zarząd informuje, iż akcjonariusz Spółki obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, złożył na ręce Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pytania skierowane do Zarządu Spółki. Odpowiedzi na pytania Zarząd opublikuje w trybie przewidzianym właściwymi przepisami.