Raport

RAPORT 11/2019 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 25 LIPCA 2019 R.

2019, 08 października

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.