Raport

Raport 10/2020 Jednostkowe sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

2020, 04 września

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w załączeniu przekazuje Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zarówno naruszenie przez Spółkę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §6 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowanie terminu 80 dni od zakończenia roku obrotowego 2019 r. na przekazanie raportu rocznego Spółki w związku z niepublikowaniem raportu okresowego za IV kwartał 2019 r., jak i brak załączonego Sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki wynikają z rozwoju sytuacji zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.